TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
302 hồ sơ

Đang xử lý
3 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.34 (%)